درس‌های موجود

کلاس پیش دبستان خانم عربی نژاد
محمد بهشتیخانم پرتوسرکار خانم عربی نژادشایسته فراهانیسرکار خانم سمیه محمدی

کلاس پیش دبستان خانم عربی نژاد

   کلاس پیش دبستان 
  مربی : سرکار خانم عربی نژاد

کلاس پیش دبستان خانم قاسمی
محمد بهشتیخانم پرتومربی کلاس خانم مونا قاسمیشایسته فراهانیسرکار خانم سمیه محمدی

کلاس پیش دبستان خانم قاسمی

  کلاس پیش دبستان

  مربی : سرکار خانم قاسمی

کلاس مشترک پایه ششم
محمد بهشتیآقای چراغ خانیاستاد : سرکارخانم میرباقریخانم شهبازیفرهاد فتحیخانم مقدم

کلاس مشترک پایه ششم


          تشکیل نشست ها و جلسات

کلاس ریاضی  پیشرفته ششم
محمد بهشتیاستاد : سرکارخانم میرباقری

کلاس ریاضی پیشرفته ششم

دبیر : سرکار خانم میرباقری

ریاضی پیشرفته
محمد بهشتیاستاد : سرکارخانم میرباقری

ریاضی پیشرفته

کلاس ریاضی پیشرفته


دبیر : سرکار خانم میرباقری